Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui

« Atgal

 • Įgyvendina Įstaigos nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius, teikiant dienos, ilgalaikę(trumpalaikę) globą bei tenkinant vaikų ir jaunuolių specialiuosius poreikius, atsižvelgiant į vaikų ir jaunuolių vystymosi dinamiką.
 • Dalyvauja Įstaigos veiklos stebėsenos ir paslaugų kokybės valdymo procesuose, organizuoja socialinės globos normų įsivertinimo komisijos veiklą. 
 • Rengia Įstaigos veiklos metinį planą ir ketvirtines ataskaitas. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant socialinių paslaugų programas ir projektus.
 • Vadovauja ir koordinuoja socialinės globos ir ugdymo paslaugų skyrių (toliau- Skyriai) veiklą, teikia jiems metodinę paramą ir užtikriną glaudųbendradarbiavimą.
 • Organizuoja globotiniųugdymą iki 21 metų Vilniaus miesto švietimo ir papildomo ugdymo įstaigose bei jaunuolių užimtumą Vilniaus miesto socialinėse įstaigose ir Įstaigoje.
 •  Organizuoja globotiniųindividualių socialinės globos planų, individualių ir grupinių veiklos programų sudarymą ir atsako už jųįgyvendinimą.
 • Koordinuoja Įstaigos Vaiko gerovės komisijos veiklą.
 • Vadovauja globotinių (rūpintinių) asmeninių pinigų ir kitų materialinių vertybių apskaitos komisijai ir organizuoja jos veiklą.
 • Rengia ir koreguoja Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, Skyrių darbuotojų pareigybių aprašymus, ruošia direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentųprojektus savo kompetencijos klausimais.
 • Planuoja ir organizuoja socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų, specialistų kvalifikacijos tobulinimą, rengia kvalifikacijos kėlimo ir atestacijos planus.
 • Organizuoja socialinės globos ir ugdymo paslaugų skyrių darbuotojų susirinkimus.
 • Stebi ir vertina socialinio darbo ir ugdymo procesą bei rezultatus, teikia metodinę pagalbądarbuotojams. Vertina socialinių darbuotojų, socialiniųdarbuotojų padėjėjų, specialistų darbą, teikia pasiūlymus dėl kintamosios dalies skyrimo.
 • Padeda vaikams ir jaunuoliams spręsti savo socialines problemas pagal jų galimybes ir jiems dalyvaujant, nežeidžiant jų žmogiškojo orumo. Teikia paramą Gyventojų tarybai organizaciniais ir metodiniais klausimais.
 • Atstovauja Įstaigą, ginant vaikų ir jaunuolių teises ir jų interesus teismuose, administracinėse institucijose.
 • Kontroliuoja globotiniųasmens bylos dokumentų tvarkymą ir archyvavimą, veda globotiniųatvykimo ir išvykimo  registracijos žurnalą.
 • Bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais ir jų padėjėjais, medikais, pedagogais specialistais, globotinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitomis švietimo, socialinėmis, vaikų teisių apsaugos institucijomis globotinių poreikių užtikrinimo, ugdymo ir užimtumo, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir kitais pagal priskirtą kompetenciją klausimais.
 • Organizuoja socialinio darbo studentų praktinį mokymą Įstaigoje.
 • Laikosi socialiniųdarbuotojų etikos kodekso reikalavimų.
 • Laikinai nesant Įstaigos direktoriui (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais), vykdo jo funkcijas.

« Atgal