Vyriausiasis buhalteris

« Atgal

 • Organizuoja Įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei vykdo kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), Įstaigoje patvirtintas apskaitos tvarkas (Apskaitos vadovas) ir kitus teisės aktus finansų valdymo ir apskaitos sistemoje (FVAS), darbo užmokesčio sistemoje Paskata bei kitose programose.
 • Rengia ir teikia Įstaigos veiklos strateginį planą, Įstaigos programųprognozuojamų lėšų poreikį su detaliu išlaidų padidėjimo (sumažėjimo) paaiškinimu, Įstaigos vykdomų programų sąmatų projektus.
 • Vilniaus savivaldybės tarybai patvirtinus metinį biudžetą, sudaro metines programų sąmatas, apskaičiuoja socialinės globos paslaugų kainas. Kiekvieną ketvirtįtikslina patvirtintus asignavimus, atsižvelgdamas į visus biudžeto išlaidų pokyčius.
 • Analizuoja lėšų panaudojimo efektyvumą, prognozuoja laukiamą biudžeto įvykdymą, teikia pasiūlymus Įstaigos direktoriui dėl galimo lėšų paskirstymo.
 • Pagal VSAFAS reikalavimus ir taisykles rengia ir teikia ketvirčio, pusmečio ir metų finansines bei biudžeto vykdymo, statistines ir kitas ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
 • Turėdamas savo prieigą derina viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konolidavimo sistemoje (VSAKIS) tarpusavio operacijas, detalizuoja eliminavimo informaciją, veda finansiniųataskaitų ir aiškinamojo rašto lentelių duomenis.
 • Veda Įstaigos Didžiosios knygos laikotarpio operacijas FVAS-e (finansų valdymo ir apskaitos sistemoje), atlieka periodų uždarymo procedūras pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
 • Atlieka darbo užmokesčio apskaitą ir integruoja duomenis iš darbo užmokesčio sistemos Paskata įfinansų sistemą FVAS.
 • Teikia ataskaitas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai.
 • Vykdo turto ir įsipareigojimųinventorizaciją, stebi Įstaigos turto ir įsipareigojimųbūklę.
 • Rengia ir teikia paraiškas, mokėjimo prašymus ir jų privalomuosius priedus lėšoms gauti pagal finansavimo šaltinius FVAS-e (finansų valdymo ir apskaitos sistemoje).
 • Tikrina, ar gauti apskaitos dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus, ar užfiksuotos juose finansinės- ūkinės operacijos neprieštarauja teisės aktųreikalavimams ir įtraukia į apskaitą finansines- ūkines operacijas, atlieka išankstinę finansų kontrolę, vadovaudamasis patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, informuoja Įstaigos direktorių apie pastebėtus galimus pažeidimus.
 • Vykdo debetinio ir kreditinio įsiskolinimo einamąją kontrolę, nustatytais terminais sudaro Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą, derina atsiskaitymus ir įsipareigojimus su kreditoriais ir debitoriais.
 • Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje rengia, formatuoja mokėjimo paketus ir atlieka mokėjimo pavedimus bankams pagal atskirus finansavimo šaltinius, bankų sąskaitas.
 • Kontroliuoja iš biužeto gautųasignavimų, lėšų, gautų iš kitų finansavimo šaltinių panaudojimą pagal tikslinę paskirtį.
 • Organizuoja Įstaigos materialiniųvertybių metinę inventorizaciją.
 • Kontroliuoja buhalterių darbą.

« Atgal