Buhalteris

« Atgal

  • Apskaičiuoja Įstaigos darbuotojų darbo užmokestį, atostoginius bei kitas su darbo santykiais susijusias išmokas Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatyta tvarka, vadovaujantis Įstaigos direktoriaus įsakymais, Įstaigoje patvirtintomis apskaitos tvarkomis (Apskaitos vadovu)  darbo užmokesčio skaičiavimo taikomoje  programoje  Paskata.
  • Apskaičiuoja Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas ir gyventojų pajamųmokestį bei daro išskaičiavimus pagal vykdomuosius raštus, siekiant laiku pervesti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) ir Sodrai.
  • Rengia darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius, buhalterines pažymas, pažymas apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir kitas išmokas, susijusias su darbo santykiais.
  • Rengia ketvirtines ir metines darbo apmokėjimo ataskaitas, užtikrina jųsavalaikį peteikimą Lietuvos Respublikos statistikos departamentui, VMI ir Sodrai.
  • Vykdo valstybinių šalpos išmokų bei išmokų vaikams, numatytų Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų ir Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymais apskaitą.
  • Vykdo surenkamų lėšų už teikiamas socialinės globos paslaugas apskaitą, išrašo tėvamas ir globėjams bei ne Vilniaus miesto savivaldybių administracijoms sąskaitas faktūras už  einamojo mėnesio suteiktas socialinės globos paslaugas.
  • Rengia ir teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialiniųreikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriui mėnesines ataskaitas apie asmenis su sunkia negalia, kuriems mokama  valstybės biudžeto specialiosioji tikslinė dotacija.
  • Dalyvauja Įstaigos materialinių vertybių inventorizacijoje.
  • Vykdo kitus vyriausiojo buhalterio nurodymus.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias papildomas funkcijas:

  • Rengia vaikų ir jaunuoliųfinansinių galimybių vertinimus.

« Atgal