Personalo specialistas

« Atgal

 • Priima ir registruoja gaunamus ir siunčiamus raštus, gaunamąkorespondenciją, sistemina gaunamus dokumentus, perduoda juos Įstaigos direktoriui, įteikia vykdytojams.
 • Pagal kompetenciją rengia teisės aktų ir kitų dokumentųpersonalo klausimais projektus.
 • Formina dokumentaciją, priimant asmenis į darbą, suteikiant kasmetines, tikslines ir nemokamas atostogas, papildomas poilsio dienas, perkeliant įkitas pareigas, atleidžiant iš darbo. Pasirašytinai supažindina naujai priimtus darbuotojus su Įstaigos darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais, jųpareigybių aprašymais.
 • Rengia personalo darbo sutartis ir daro jose pakeitimus, sudaro su materialiai atsakingais  darbuotojais materialinės atsakomybės sutartis ir jas registruoja.
 • Dalyvauja organizuojant konkursus laisvoms pareigybėms užimti, teikia skelbimus Darbo biržai apie laisvas darbo vietas Įstaigoje.
 • Pagal kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka, tvarko duomenis Įstaigos ir kitų institucijų veikiančiose personalo valdymo informacinėse sistemose.
 • Parengia įvairias pažymas darbuotojams apie darbą pensione.
 • Rengia ir pateikia Įstaigos vadovui tvirtinti vardinį pareigybiųsąrašą.
 • Atsako į telefono skambučius, persiunčia atsakingiems darbuotojams elektroninius laiškus, informuoja Įstaigos direktorių apie gaunamą informaciją, pranešimus.
 • Pagal kompetenciją rengia dokumentus, susijusius su tarnybiniųnuobaudų ar paskatinimų skyrimu, vykdo paskirtų tarnybiniųnuobaudų ir paskatinimų apskaitą.
 • Formuoja ir tvarko Įstaigoje pagal dokumentacijos planą sudaromas bylas personalo ir Įstaigos veiklos klausimais.
 • Tvarko Įstaigos darbuotojų darbo stažo ir atostogų apskaitą, nustato kasmetiniųatostogų trukmę kiekvienam darbuotojui bei užtikrina atostogų grafikų sudarymą.
 • Pildo administracijos ir ūkio personalo darbuotojųdarbo laiko apskaitos žiniaraščius, užtikrindamas teisingą darbo laiko apskaitą.
 • Tvarko darbuotojų asmens bylas, perduoda jas į archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą.
 • Priima ir registruoja gyventojų ir darbuotojų pareiškimus (prašymus), tarnybinius raštus, skundus ir pasiūlymus personalo klausimais.
 • Dalyvauja Dokumentų ekspertų komisijos darbe, rengia komisijai medžiagą bei komisijos darbą įformina protokolu, rengia Įstaigos dokumentacijos planą.
 • Dalyvauja Viešjųjų pirkimų komisijos darbe, rengia komisijai medžiagą bei komisijos darbą įformina protokolu, susirašinėja su tiekėjais.
 • Laikosi konfidencialumo reikalavimųir užtikrina darbuotojųir globotinių asmens duomenų saugumą.

« Atgal