Vyriausiasis socialinis darbuotojas

« Atgal

 • Organizuoja ir vykdo vaikų ir jaunuolių užimtumą ir socialinių įgūdžių ugdymą.
 • Rengia globotinių užimtumo metinius ir ketvirtinius planus bei ataskaitas.
 • Sudaro globotinių, dalyvaujančių išvykose ir renginiuose sąrašus, suderina su Įstaigos administracija bei ugdymo įstaigų ir dienos centrų darbuotojais vaikų ir jaunuolių išvykimus, informuoja apie išvykų laiką ir dalyvių sąrašą Įstaigos dietistą ir vairuotoją.  Kontroliuoja „Vilniečio“ kortelių likučius ir laiku pateikia buhalterijai poreikį jas papildyti.
 • Organizuoja globotinių užimtumą jų atostogų metu, informuoja apie atostogų laikus Įstaigos dietistą, personalo specialistą ir šeimynų darbuotojus.
 • Organizuoja socialinių partnerių ir kitų asmenų bei organizacijų koncertus, susitikimus, popietes, edukacines veiklas globotiniams Įstaigoje ir už jos ribų. Registruoja ir pateikia paraiškas dalyvauti Įstaigos globotinių vardu mugėse, parodose, varžybose ir konkursuose.
 • Koordinuoja savanorių veiklą.
 • Rengia ir įgyvendina socialinio darbo projektus ir programas ir jose dalyvauja.
 • Dalyvauja Įstaigos komisijų veikloje ir specialistų komandiniuose susirinkimuose.
 • Atstovauja vaikų ir jaunuolių interesams įvairiose įstaigose, pateikia dokumentus į teismą dėl globotinių neveiksnumo peržiūrėjimo, globos pakeitimo, atsiima dokumentus dėl teismo sprendimo ir nutarčių įsiteisėjimo.
 • Tvarko globotinių asmens dokumentų- asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą. Deklaruoja globotinių gyvenamąją vietą.
 • Būna “artimu“ asmeniu vaikui ir jaunuoliui su negalia.
 • Nustato „Žilvičių“ ir „Kaštonų“ šeimynų vaikų ir saugusių asmenų su negalia socialinės globos ir socialinių paslaugų poreikius, pildo reikiamus dokumentus, rengia išvadas dėl socialinės globos ar paslaugų poreikių ir teikia jas direktoriaus pavaduotojui socialiniam darbui. Inicijuoja vaiko ir jaunuolio poreikių pervertinimą  pasikeitus aplinkybėms.
 • Sudaro „Žilvičių“ ir „Kaštonų“ šeimynų vaikų ir jaunuolių individualius socialinės globos planus (ISGP), inicijuoja ISPG peržiūrėjimą pasikeitus vaiko/jaunuolio sveikatos būklei ir poreikiams. Koreguoja bei vertina pagalbos asmeniui veiksmingumą, rengia kasmetinę rezultatų analizę.
 • Bendradarbiauja su Įstaigos specialistais, su specialiųjų mokyklų, ugdymo centrų, dienos centrų, kuriuos lanko  globotiniai, darbuotojais ir specialistais ir perduoda reikalingą informaciją.
 • Tarpininkauja ir atstovauja, lydi vaikus ir jaunuolius išvykų ir ekskursijų metu remiantis Įstaigos direktoriaus įsakymais.
 • Užtikrina vaikų ir jaunuolių teises ir teisėtus interesus, jų apsaugą nuo smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, įžeidinėjimų. Pastebėjęs minėtus atvejus, nedelsdamas informuoja Įstaigos direktorių arba direktoriaus pavaduotoją socialiniam darbui, vyr.slaugytoją. Privaloma tvarka informuoja Vaiko teisių apsaugos tarnybą apie išaiškinto ar pastebėto smurto prieš vaikus atvejus.
 • Tvarko Įstaigos stendus.
 • Laikosi konfidencialumo reikalavimų ir užtikrina vaikų ir jaunuolių asmens duomenų bei duomenų apie sveikatos būklę saugumą.

Įvykus ekstremaliai situacijai:

 • nedelsiant informuoja administraciją: direktorių, direktoriaus pavaduotoją, vyr.slaugytoją;
 • gaisro atveju vadovaujasi „Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planu“.

« Atgal