Socialinis darbuotojas

« Atgal

 • Organizuoja ir vykdo socialinį darbą su vaikais ir jaunuoliais, turinčiais negalią, ugdo ir palaiko asmens savarankiškumo gebėjimus.
 • Nustato vaikų ir suaugusių asmenų su negalia socialinės globos ir socialinių paslaugų poreikius, pildo reikiamus dokumentus, rengia išvadas dėl socialinės globos ar paslaugų poreikių ir teikia jas direktoriaus pavaduotojui socialiniam darbui. Inicijuoja vaiko ir jaunuolio poreikiųpervertinimą  pasikeitus aplinkybėms.
 • Sudaro ir dalyvauja įgyvendinant vaiko ir jaunuolio individualų socialinės globos planą (ISGP) bei individualią socializacijos programą, inicijuoja ISPG peržiūrėjimą pasikeitus vaiko/jaunuolio sveikatos būklei ir poreikiams. Koreguoja bei vertina pagalbos asmeniui veiksmingumą, rengia kasmetinę rezultatų analizę.
 • Dirba su vaikais ir jaunuoliais  individualiai ir šeimynoje pagal komandos vadovo sudarytą užsiėmimųgrafiką ir socialinio darbuotojo veiklos planą. Laikosi Įstaigos globotinių dienos režimo reikalavimų.
 • Organizuoja, prižiūri ir vadovauja socialinio darbuotojo padėjėjų veiklai, teikiant socialinės globos paslaugas vaikams ir jaunuoliams. Padeda jiems teikti asmens higienos ir maitinimo paslaugas.
 • Būna „artimu“ asmeniu vaikui ir jaunuoliui su negalia. Kiekvienas Įstaigos šeimynos socialinis darbuotojas  rūpinasi šeimynoje gyvenančiais 3–4 vaikais arba jaunuoliais. Apgyvendinant naują vaiką ir jaunuolįsupažindina jį ir jo artimuosius su Įstaigos darbo tvarkos, dienos režimo nuostatomis, gyventojų elgesio ir globotiniųlankymo bei paėmimo į namus taisyklėmis. 
 • Palaiko ir skatina artimus ryšius su vaiko ir jaunuolio šeima bei artimaisiais, įtraukia artimuosius į ISPG planavimą ir vykdymą, kviečia į Įstaigos šventes, vaiko ir jaunuolio gimtadienį.
 • Bendradarbiauja su Įstaigos specialistais, su specialiųjųmokyklų, ugdymo centrų, dienos centrų, kuriuos lanko  globotiniai, darbuotojais ir specialistais, padeda taikyti lavinimo ir užimtumo priemones. Peržiūri neįgalių vaikų ir jaunuolių ugdymo/ dienos centrųperdavimo sąsiuvinius, pasirašo ir perduoda reikalingąinformaciją.
 • Tarpininkauja ir atstovauja vaikų ir jaunuolių interesams įvairiose įstaigose, lydi vaikus ir jaunuolius išvykų ir ekskursijųmetu, į sveikatos priežiūros įstaigas, lanko susirgusius globotinius ligoninėje, remiantis Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono globotiniųlydėjimo į sveikatos priežiūros įstaigas tvarka ir Įstaigos direktoriaus įsakymais.
 • Organizuoja vaikų ir jaunuolių užimtumą bei laisvalaikį, ruošia įvairioms šventėms šeimynoje ir Įstaigoje, kartu su šeimynoje dirbančiais darbuotojais.
 • Rūpinasi vaikų ir jaunuolių saugumu, nepalieka jų be priežiūros. Stebi vaikų ir jaunuolių savijautą ir esant reikalui suteikia pirmąją medicininę pagalbą bei kviečia vyr.slaugytoją, jai nesant- slaugos šeimynos medikus. Apie vaiko ir jaunuolio savęs žalojantį elgesį, pykčio ir agresijos epizodus įrašo „Ypatingų atvejų registracijos“ lape.
 • Užtikrina vaikų ir jaunuolių teises ir teisėtus interesus, jų apsaugą nuo smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, įžeidinėjimų. Pastebėjęs minėtus atvejus, nedelsdamas informuoja Įstaigos direktorių arba direktoriaus pavaduotoją socialiniam darbui, vyr.slaugytoją. Privaloma tvarka informuoja Vaiko teisiųapsaugos tarnybą apie išaiškinto ar pastebėto smurto prieš vaikus atvejus.
 • Laikosi konfidencialumo reikalavimų ir užtikrina vaikų ir jaunuolių asmens duomenų bei duomenų apie sveikatos būklę saugumą.

Įvykus ekstremaliai situacijai:

 • nedelsiant informuoja administraciją: direktorių, direktoriaus pavaduotoją, vyr.slaugytoją;
 • gaisro atveju vadovaujasi „Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planu“.

Šias pareigas einantis socialinis darbuotojas - komandos vadovas vykdo šias papildomas funkcijas:

 • Rengia socialinio darbuotojo veiklos planą ir šeimynos veiklos ataskaitą, sudaro vaikų (jaunuolių) užsiėmimų savaitinįtvarkaraštį.
 • Organizuoja ISPG ir individualių socializacijos programų aptarimą.
 • Telkia šeimynos darbuotojus bendram komandiniam darbui, organizuoja darbuotojų susirinkimus, pagal savo kompetencijąsprendžia šeimynoje iškilusias problemas.
 • Tvarko, planuoja ir panaudoja vaikų ir jaunuolių kišenpinigius, asmeninius pinigus, atsižvelgdamas į jų asmeninius poreikius ir pageidavimus. Pildo nustatytos formus dokumentus ir laiku pateikia buhalterijai.

« Atgal