Vyriausiasis slaugytojas

« Atgal

 • Organizuoja Įstaigos sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus darbą pagal direktoriaus jam nustatytą kompetenciją ir jam vadovauja.
 • Rengia veiklos planus, darbo reglamentus, ataskaitas, pranešimus, programas ir raštus, vidaus tvarkos dokumentus, kontroliuoja kaip jie vykdomi.
 • Pildo patvirtintos formos medicininędokumentaciją pagal teisės aktų reikalavimus.
 • Rengia pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, sudaro darbo grafikus.
 • Organizuoja ir rengia sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką ir kontroliuoja jo vykdymą.
 • Veikia sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vardu, atstovauja jam.
 • Rengia sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus darbuotojų  pareigybių aprašymus.
 • Organizuoja ir dalyvauja atliekant sveikatos priežiūros ir slaugos ekspertizę, vertina sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojų siūlymus.
 • Prižiūri ir kontroliuoja slaugos darbuotojų veiksmus globos ir slaugos šeimynoje, medicininės, slaugos  dokumentacijos pildymą.
 • Organizuoja ir atlieka medikamentų, medicininės paskirties ir vienkartinių slaugos priemoniųužsakymą, priėmimą, apskaitą, apsaugą, paskirstymą ir nurašymą.
 • Dalyvauja sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, rengia siūlymus dėl sveikatos priežiūros skyriaus specialistų bei darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo.
 • Organizuoja globotinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Įstaigoje, veda vaikų ir jaunuolių sergamumo apskaitą, gydytojųkonsultacijų bei GMP iškvietimų registracijos žurnalus.
 • Veža globotinius į pirmines, antrines, tretines asmens sveikatos priežiūros įstaigas, atstovauja globotinius gydytojųkonsultacijų metu.
 • Koordinuoja gydytojų konsultantų atvykimą į Įstaigą.
 • Atstovauja globotinius Gydytojų Konsultacinėje komisijoje, Neįgalumo Darbingumo nustatymo tarnyboje, Vilniaus teritorinėje ligonių kasoje, Teismo medicininėje ekspertizėje.
 • Veža ir atstovauja į ligonines planiniam stacionariniam gydymui siunčiamus globotinius, parveža pasveikusius į Įstaigą.
 • Koordinuoja globotinių prirašymą prie pediatrinių, terapiniųapylinkių Antakalnio poliklinikoje.
 • Organizuoja globotinių neįgalumo ir darbingumo lygiui nustatyti reikalingas gydytojų konsultacijas ir rengia medicininius dokumentus.
 • Parveža / parveda susirgusius vaikus iš specialiojo ugdymo centro, suteikia reikalingą medicininę pagalbą, organizuoja jųpriežiūrą Įstaigoje.
 • Atlieka priešepideminį darbą Įstaigoje, stebi procedūrų sukeltas komplikacijas ir apie tai informuoja gydytojus.
 • Vykdo gydytojų medicininius paskyrimus, dalija vaistus šeimynų (išskyrus „Žilvičių“ ) globotiniams, pildo paskyrimų lapus.
 • Organizuoja profilaktinių skiepųatlikimą.
 • Rengia medikamentų pirkimo sutartis ir pateikia jas tvirtinimui Įstaigos viešųjų pirkimų komisijai.
 • Organizuoja medikamentų inventorizaciją, surašant nustatytos formos nurašymo aktus.
 • Tikrina Įstaigos patalpų ir naudojamųpriemonių sanitarinį stovį, veda šeimynųtvarkos tikrinimo žurnalą.
 • Organizuoja Įstaigos  darbuotojų medicininį bei sanitarinį švietimą.
 • Prižiūri savalaikį Įstaigos darbuotojųmedicininės apžiūros atlikimą, rengia kontingento patvirtinimo pažymą.
 • Vykdo Vilniaus visuomenės sveikatos centro, Vilniaus miesto maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, Valstybinės priešgaisrinės saugos ir kitųvalstybinių kontroliuojančių tarnybų pareigūnųnurodymus, siekia savalaikio jų vykdymo.
 • Laikosi konfidencialumo reikalavimųir užtikrina vaikų ir jaunuolių asmens duomenų bei duomenų apie sveikatos būklę saugumą.

« Atgal