Gydytojas pediatras

« Atgal

 • Laikosi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančių įstatymų ir kitųteisės aktų.
 • Dirbant vadovaujasi  medicinos etikos taisyklėmis, gerbia vaikų su negalia teises, teikiant paslaugas laikosi konfidencialumo reikalavimų.
 • Pildo patvirtintos formos medicininędokumentaciją pagal teisės aktų reikalavimus.
 • Teikia būtinąją nespecializuotą medicinos pagalbą asmenims ištiktiems traumos, apsinuodijimų atvejais bei susirgusiems ūminėmis ligomis.
 • Gydytojo pediatro kompetencijos ribose konsultuoja vaikus su negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos Įstaigoje.
 • Pagal kompetenciją taiko Lietuvoje įteisintus ir įrodytai efektyvius tyrimo ir gydymo metodus, tęsia gydymą vaikams su negalia, kuriems nustatyta liga, rekomenduoja profilaktines priemones.
 • Atlieka vaikų su negalia profilaktinius patikrinimus vieną kartą per metus. 
 • Stebi vaikų fizinę, psichikos raidą bei sveikatos būklę.
 • Ligų paūmėjimų atvejais vaiką su negalia siunčia į pirmines, antrines, tretines sveikatos priežiūros įstaigas  konsultuoti bei gydyti.
 • Teikia visapusę profesinę informacijąspecialistui, kuriam ligonis siunčiamas konsultuoti ar gydyti.
 • Propoguoja sveiką gyvenseną, ligų prevencijos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones.
 • Dalyvauja sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, rengia siūlymus dėl sveikatos priežiūros skyriaus specialistų darbo gerinimo.
 • Nustatyta tvarka praneša Įstaigos administracijai apie nustatytą ar įtariamą smurtą vaiko atžvilgiu ir jo nepriežiūrą.
 • Apie vaiko sveikatos būklę laiku ir suprantama forma teikia informaciją jo tėvams, globėjams, šeimynos darbuotojams.
 • Vykdo Vilniaus visuomenės sveikatos centro, Vilniaus miesto maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, Valstybinės priešgaisrinės saugos ir kitų valstybiniųkontroliuojančių tarnybų pareigūnų nurodymus, siekia savalaikio jų vykdymo.
 • Laikosi konfidencialumo reikalavimųir užtikrina vaikų asmens duomenų bei duomenų apie sveikatos būklę saugumą.

« Atgal