Slaugytojas (kabineto)

« Atgal

 • Pildo patvirtintos formos medicininę dokumentaciją pagal teisės aktų reikalavimus.
 • Organizuoja globotinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Įstaigoje, veda vaikų ir jaunuolių sergamumo apskaitą, gydytojųkonsultacijų bei GMP iškvietimų registracijos žurnalus.
 • Veža globotinius į pirmines, antrines, tretines asmens sveikatos priežiūros įstaigas, atstovauja globotinius gydytojųkonsultacijų metu.
 • Koordinuoja gydytojų konsultantų atvykimą Įstaigą.
 • Atstovauja globotinius Gydytojų Konsultacinėje komisijoje, Neįgalumo Darbingumo nustatymo tarnyboje, Vilniaus teritorinėje ligonių kasoje.
 • Veža ir atstovauja į ligonines planiniam stacionariniam gydymui siunčiamus globotinius, parveža pasveikusius Įstaigą.
 • Parveža / parveda susirgusius vaikus iš specialiojo ugdymo centro, suteikia reikalingą medicininę pagalbą, organizuoja jųpriežiūrą Įstaigoje.
 • Atlieka priešepideminį darbą Įstaigoje, stebi procedūrų sukeltas komplikacijas ir apie tai informuoja gydytojus.
 • Prižiūri ir kontroliuoja slaugos darbuotojų veiksmus slaugos ir globos šeimynoje, Įstaigos dienos režimo laikymąsi šeimynose.
 • Vykdo gydytojų medicininius paskyrimus, dalija vaistus šeimynų(išskyrus “Žilvičių“) globotiniams, pildo paskyrimų lapus.
 • Nesant kitam medikui Įstaigoje, susirgus globotiniui, suteikia pirmąją medicininę pagalbą, kviečia greitąją medicinos pagalbą. Jeigu šeimynoje dirba vienas darbuotojas apie galimą vaiko ir jaunuolio  lydėjimą į sveikatos priežiūros įstaigas informuoja šeimynų socialinio darbuotojo padėjėjas, remiantis Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono globotinių lydėjimo įsveikatos priežiūros tvarka.
 • Palaiko ryšius su vaikų ir jaunuoliųtėvais, globėjais, informuoja juos apie vaikų ir jaunuolių sveikatą.
 • Tikrina vaikus ir jaunuolius dėl pedikuliozės.
 • Atlieka paviršių  savaitininį, pagrindinį  valymą bei dezinfekciją procedūriniame kabinete.
 • Tikrina Įstaigos patalpų ir naudojamųpriemonių sanitarinį stovį, veda šeimynųtvarkos tikrinimo žurnalą.
 • Vykdo Vilniaus visuomenės sveikatos centro, Vilniaus miesto maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, Valstybinės priešgaisrinės saugos ir kitų valstybiniųkontroliuojančių tarnybų pareigūnų nurodymus, siekia savalaikio jų vykdymo.
 • Laikosi konfidencialumo reikalavimų ir užtikrina vaikų ir jaunuolių asmens duomenų bei duomenų apie sveikatos būklę saugumą.

« Atgal