Masažuotojas

« Atgal

  • Suteikia būtinąją medicinos pagalbą kompetencijos ribose.
  • Parenka masažavimo metodikas atsižvelgiant į pažeidimo sindromus ir bendrą neįgalaus vaiko ir jaunuolio  sveikatos būklę.
  • Pildo masažo procedūrų atlikimo apskaitos žurnalą, fizioterapijos skyriaus lankytojo korteles.
  • Atlieka profilaktinio bei gydomąjo masažo bei fizioterapijos procedūras, pagal gydytojo paskyrimus, taiko tik Lietuvos Respublikoje įteisintus masažo ir fizioterapijos procedūrų metodus.
  • Stebi globotinių būklę po masažo procedūrų ir esant komplikacijoms apie tai informuoja Įstaigos gydytoją- pediatrąar vyr. slaugytoją.
  • Įvertina masažo efektyvumą ir tikslina jo eigą.
  • Dalyvauja Įstaigos vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su asmens sveikatos priežiūros specialistais, socialiniais darbuotojais.
  • Laikosi medicinos darbuotojų profesinės etikos ir darbo drausmės.
  • Laikosi konfidencialumo reikalavimųir užtikrina vaikų ir jaunuolių asmens duomenų bei duomenų apie sveikatos būklę saugumą.

« Atgal