Slaugytojas

« Atgal

 • Pildo patvirtintos formos medicininę dokumentaciją pagal teisės aktų reikalavimus.
 • Slaugo ir globoja Įstaigos slaugos, globos ir slaugos grupės vaikus ir jaunuolius.
 • Atlieka slaugos veiksmus, procedūras.
 • Informuoja gydytoją pediatrą apie globotinių sveikatos būklės pakitimus, procedūrųsukeltas komplikacijas.
 • Vykdo gydytojų medicininius paskyrimus, dalija vaistus grupės globotiniams, pildo gydytojo paskyrimų lapus.
 • Kas dieną pildo slaugos istorijas, temperatūros lapus.
 • Renka svarbiausius duomenis, kurių reikia individualiai ir grupinei slaugai, esant reikalui veda dienynus.
 • Padeda medikams, specialistams, pedagogams taikyti globotiniams reabilitacines priemones.
 • Ruošia globotinius įvairioms šventėmsšeimynoje ir Įstaigoje.
 • Rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaikų ir jaunuolių poreikiams, švara.
 • Palaiko ryšius su vaikų ir jaunuolių tėvais, globėjais, informuoja juos apie vaikų ir jaunuolių sveikatą.
 • Prižiūri vaikus ir jaunuolius lauke. Lydi globotinius į sveikatos priežiūros įstaigas, lanko ligoninėje, esant reikalui- atstovauja vaikų ir jaunuolių interesus ir budi ligoninėje.
 • Koordinuoja ir prižiūri slaugytojo padėjėjo darbą. Laikosi šeimynos dienos režimo ir pagal jo reikalavimus kelia, prausia, maudo, rengia, maitina vaikus ir jaunuolius, veža juos į užsiėmimus ir į laukąbei tenkina jų higieninius poreikius (vadovaujantis Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono grupių higienos normomis ir taisyklėmis).
 • Nesant kitam medikui Įstaigoje, susirgus globotiniui, suteikia pirmąjąmedicininę pagalbą, kviečia greitąją medicinos pagalbą. Jeigu šeimynoje dirba vienas darbuotojas apie galimąvaiko ir jaunuolio  lydėjimą į sveikatos priežiūros įstaigas informuoja šeimynų socialinio darbuotojo padėjėjas, remiantis Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono globotinių lydėjimo į sveikatos priežiūros tvarka.
 • Perduoda pamainą užpildęs šeimynos  žurnalą.
 • Gerbia kiekvieną vaiką ir jaunuolį, elgiasi su juo taip, kad nežemintų jo orumo.
 • Laikosi medicinos darbuotojų profesinės etikos ir darbo drausmės.
 • Laikosi konfidencialumo reikalavimų ir užtikrina vaikų ir jaunuoliųasmens duomenų bei duomenų apie sveikatos būklęsaugumą.
 • Apie priežastis, trukdančias ar apsunkinančias pareigųatlikimą darbe, nedelsiant praneša sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vadovui ar Įstaigos direktoriui.
 • Kai šias pareigas einantis darbuotojas Įstaigos direktoriaus įsakymu skiriamas šeimynos komandos vadovu, vykdo šias papildomas funkcijas:
 • Parengia kiekvienam šeimynos globotiniui slaugos istoriją, organizuoja jos realizavimą.
 • Prižiūri darbo grafikų vykdymą.
 • Organizuoja ir veda šeimynoje dirbančių darbuotojų susirinkimus, tobulinant komandos darbą, sprendžiant iškilusias problemas.
 • Atsako užšeimynoje esančio inventoriaus – baldų, žaislų, metodinių priemonių saugumą ir priežiūrą.
 • Prižiūri šeimynos slaugos dokumentų pildymą bei tvarkymą.

« Atgal