Slaugytojo padėjėjas

« Atgal

 • Atlieka slaugą pagal slaugytojo  nurodymus ir jam vadovaujant.
 • Slaugo ir globoja Įstaigos globos ir slaugos šeimynos vaikus ir jaunuolius.
 • Padeda slaugytojui atlikti slaugos procedūras.
 • Nesant slaugytojui apie atliktus slaugos veiksmus įrašo įrašus patvirtintos formos gydytojo paskyrimų lape, temperatūros kortelėje.
 • Padeda slaugytojui rinkti svarbiausius duomenis, kurių reikia individualiai ir grupinei slaugai.
 • Stebi globotiniųsavijautą nakties metu, iškilus reikalui sugirdo gydytojo paskirtus vaistus arba kviečia greitąjąmedicininę pagalbą.
 • Padeda slaugytojai prižiūrėti vaikus jaunuolius lauke. Lydi vaikus ir jaunuolius į sveikatos priežiūros įstaigas, lanko ligoninėje, esant reikalui- atstovauja vaikų ir jaunuolių interesus ir budi ligoninėje, remiantis Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono globotinių lydėjimo į sveikatos priežiūros įstaigas tvarka.
 • Laikosi šeimynos dienos režimo ir pagal jo reikalavimus kelia, prausia, maudo, rengia, maitina vaikus ir jaunuolius, veža juos į užsiėmimus ir į lauką bei tenkina jų higieninius poreikius (vadovaujantis Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo grupiųhigienos normomis ir taisyklėmis).
 • Užtikrina šeimynos vaikų ir jaunuolių drabužių ir patalynės priėmimą ir saugojimą.
 • Atneša į šeimyną maistą iš virtuvės, padeda pateikti jį vaikams ir jaunuoliams, plauna indus, rūpinasi virtuvėlės švara.
 • Nesant kitam medikui pensione, susirgus Įstaigos globotiniui, suteikia pirmąjąmedicininę pagalbą, kviečia greitąją medicinos pagalbą. Jeigu šeimynoje  dirba vienas darbuotojas apie galimą vaiko ir jaunuolio lydėjimą į sveikatos priežiūros įstaigas informuoja šeimynų socialinio darbuotojo padėjėjus, remiantis Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono globotinių lydėjimo į sveikatos priežiūros tvarka.
 • Perduoda pamainąsutvarkęs šeimynos patalpas ir užpildęs perdavimo žurnalą.
 • Gerbia kiekvieną vaiką ir jaunuolį, elgiasi su juo taip, kad nežemintų jo orumo.
 • Laikosi medicinos darbuotojų profesinės etikos ir darbo drausmės.
 • Laikosi konfidencialumo reikalavimų ir užtikrina vaikų ir jaunuoliųasmens duomenų bei duomenų apie sveikatos būklęsaugumą.            
 • Apie priežastis, trukdančias ar apsunkinančias pareigųatlikimą darbe, nedelsiant praneša sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vadovui ar Įstaigos direktoriui

Slaugytojo padėjėjas, dirbantis nakties metu, papildomai vykdo šias funkcijas:

 • Parengia vaikus ir jaunuolius miegui, padeda pakloti lovas, nusirengti, nusiprausti, atlikti higieninį tualetą ir atsigulti.
 • Sutvarko ir išplauna šeimynos patalpas: valgomąjį ir žaidimų kambarį, vonios ir tualeto patalpas.
 • Stebi vaikų ir jaunuolių savijautąnakties metu ir esant reikalui suteikia pirmąją medicininę pagalbą. Esant būtinybei organizuoja vaiko ir jaunuolo palydėjimą įsveikatos priežiūros įstaigą, remiantis Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono globotinių lydėjimo į sveikatos priežiūros įstaigas tvarka. Tuo metu šeimynos globotinius prižiūri kitos šeimynos socialinio darbuotojo/ slaugytojo padėjėjas.
 • Pakelia vaikus ir jaunuolius ryte, prausia, atlieka jų higieninį tualetą, aprengia, sutvarko lovas bei patalynę, išplauna vaikų ir jaunuolių kambarius ir palydi vaikus ir jaunuolius į ugdymo įstaigas bei perduoda pamainąateinančiam darbuotojui.
 • Užpildo šeimynos perdavimo žurnalą.

Kai šias pareigas einantis darbuotojas Įstaigos direktoriaus įsakymu skiriamas materialiai atsakingu asmeniu, vykdo šias papildomas funkcijas:

 • veda šeimynos ūkinio inventoriaus apskaitą.
 • Perka aprangą ir avalynę šeimynoje gyvenantiems vaikams ir jaunuoliams.

« Atgal