Muzikos vadovas

« Atgal

 • Planuoja veiklą, rengia muzikinio ugdymo planą (programą) pagal Įstaigos metų veiklos planą bei metų pabaigoje pristato veiklos ataskaitą.
 • Organizuoja muzikinio ugdymo užsiėmimus įvairių poreikių ir gebėjimų vaikams ir jaunuoliams pagal patvirtintą tvarkaraštį.
 • Organizuoja veiklą gabiems vaikams ir jaunuoliams, tenkina vaikų ir jaunuolių saviraiškos bei saviugdos poreikius.
 • Nustato ir vertina ugdytinių muzikinius gebėjimus.
 • Taiko tradicines ir naujausias muzikinio ugdymo metodikas, ugdo kūrybinį, estetinį ir sociokultūrinį ugdytiniųsantykį su muzika.
 • Kuria didaktiniu požiūriu tinkamą muzikinio ugdymosi aplinką, gamina metodines priemones, jas tvarko, prižiūri.
 • Bendrauja ir bendradarbiauja su Įstaigos pedagogais ir socialiniais darbuotojais bei kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), organizuoja įvairius renginius Įstaigoje ir už jos ribų, prisideda prie Įstaigos įvaizdžio kūrimo.
 • Inicijuoja ir/ar dalyvauja bendrose Įstaigos renginiuose: posėdžiuose, pasitarimuose, Įstaigos metinio veiklos plano ir vaikųbei jaunuolių užimtumo plano rengime, projektųkūrime ir kitose veiklose.
 • Tikslingai išnaudoja laiką, skirtą metodinei veiklai (darbų planavimui ir pasiruošimui veiklai, ugdytiniųpasiekimų vertinimui, projektų rengimui, savišvietai, pasirengimui šventėms, ugdymo priemonių gamybai ir kt.) Įstaigoje ir, reikalui esant, už Įstaigos ribų(literatūros studijavimui, priemonių įsigyjimui, įrašų darymui ir kt.), suderinęs su Įstaigos pavaduotoju socialiniam darbui.
 • Išvykstant su vaikais ir jaunuoliais už Įstaigos ribų, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintu vaikų turizmo organizavimo aprašu ir Įstaigos direktoriaus patvirtinta tvarka (įsakymu).
 • Laikosi konfidencialumo reikalavimųir užtikrina vaikų ir jaunuolių asmens duomenų bei duomenų apie sveikatos būklę saugumą.

« Atgal