Buities darbų vadovas

« Atgal

 • Planuoja veiklą, rengia darbinio ugdymo planą (programą) pagal Įstaigos metų veiklos planą bei metų pabaigoje pristato veiklos ataskaitą.
 • Organizuoja ir veda darbinio ugdymo užsiėmimus įvairių poreikių ir gebėjimų vaikams ir jaunuoliams pagal patvirtintą tvarkaraštį.
 • Parenka individualias darbo priemones ir pritaiko darbo aplinkąpagal specialiuosius vaiko poreikius, tenkina vaikų ir jaunuolių saviraiškos bei saviugdos poreikius.
 • Nustato ir vertina ugdytinių mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimąugdymo programomoms.
 • Taiko tradicines ir naujausias darbinio ugdymo metodikas, ugdo kūrybinį, estetinį ir sociokultūrinį ugdytiniųsantykį su menu.
 • Organizuoja ir dalyvauja vaikų darbų parodose, konkursuose ir mugėse, puošia ir apipavidalina Įstaigos patalpas.
 • Moko vaikus darbo kultūros ir  saugaus elgesio su darbo įrankiais, gamina metodines priemones, jas tvarko, prižiūri.
 • Bendrauja ir bendradarbiauja su Įstaigos pedagogais ir socialiniais darbuotojais bei kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), organizuoja įvairius renginius Įstaigoje ir už jos ribų, prisideda prie Įstaigos įvaizdžio kūrimo.
 • Inicijuoja ir/ar dalyvauja bendrose Įstaigos renginiuose: posėdžiuose, pasitarimuose, Įstaigos metinio veiklos plano ir vaikųbei jaunuolių užimtumo plano rengime, projektųkūrime ir kitose veiklose.
 • Tikslingai išnaudoja laiką, skirtą metodinei veiklai (darbų planavimui ir pasiruošimui veiklai, ugdytinių pasiekimų vertinimui, projektų rengimui, savišvietai, pasirengimui šventėms, ugdymo priemonių gamybai ir kt.) Įstaigoje ir, reikalui esant, už Įstaigos ribų (priemonių įsigyjimui, gamtinės medžagos rinkimui ir kt.), suderinęs su Įstaigos pavaduotoju socialiniam darbui.
 • Išvykstant su vaikais ir jaunuoliais už Įstaigos ribų, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintu vaikų turizmo organizavimo aprašu ir Įstaigos direktoriaus patvirtinta tvarka (įsakymu).
 • Laikosi konfidencialumo reikalavimųir užtikrina vaikų ir jaunuolių asmens duomenų bei duomenų apie sveikatos būklę saugumą.

Šias pareigas einantis buities darbų vadovas vykdo šias papildomas funkcijas:

 • Vasaros metu (nesant kasmetinėse atostogose) savo darbo laiku laikinai dirbti šeimynoje.

« Atgal