Logopedas

« Atgal

 • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Siūlo skirti specialiąjąpedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą vaikų, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą teikia tvirtinti Įstaigos direktoriui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia Įstaigos vaiko gerovės komisijai.
 • Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius  vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių vaikų kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 • Veda individualius, pogrupinius ir grupinius užsiėmimus, šalina specialiųjų poreikiųvaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Kaupia medžiagą apie kiekvieno vaiko turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį, specifinius individualius poreikius.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus, fiksuoja vaikų pasiekimus.
 • Bendradarbiauja ir konsultuoja šeimynų socialinius darbuotojus sudarant individualias socializacijos programas ir teikia jiems metodinę paramą dėl vaiko kalbos sutrikimų bei jųšalinimo.
 • Dalyvauja Įstaigos Vaiko gerovės komisijos veikloje, kartu su kitais specialistais vertina vaikų  baziniųįgūdžių ir pasiekimų lygį.
 • Sistemingai tobulina savo kvalifikaciją, šviečia Įstaigos  bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui, rūpinasi kabineto metodinėmis priemonėmis bei atsako už jų tvarkingumąir saugumą.
 • Laikosi konfidencialumo reikalavimų ir užtikrina vaikų ir jaunuoliųasmens duomenų bei duomenų apie sveikatos būklęsaugumą.

« Atgal