Psichologas

« Atgal

 • Įvertina vaiko su negalia poreikius, galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas; dalyvauja sudarant individualius socialinės globos planus ir individualias ugdymo programas. Inicijuoja vaiko poreikiųpervertinimą, pasikeitus aplinkybėms.
 • Bendradarbiauja su šeimynos ir specialistų komandomis, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dalyvauja Įstaigos Vaiko gerovės komisijos veikloje, kartu su kitais specialistais vertina vaikų  baziniųįgūdžių ir pasiekimų lygį.
 • Veda individualius pokalbius/ konsultacijas globotiniams. Pildo individualių konsultacijų registracijos žurnalą, teikia informaciją direktoriaus pavaduotojui socialiniam darbui.
 • Dirba individualiai arba grupėse su vaikais ir jaunuoliais, turinčiais elgesio ir emocijų problemų.
 • Veda sensorinės terapijos ir relaksacijos užsiėmimus psichologo kabinete ir sensoriniame kabinete.
 • Rengia individualias rekomendacijas vaiko ir jaunuolio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 • Būna “artimu“ asmeniu vaikui su negalia.
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant įvairias socialines ir ugdymo programas bei projektus.
 • Pagal poreikį ir Įstaigos direktoriaus nurodymu atlieka tyrimus, skaito paskaitas personalui, siekiant pagerinti kolektyvo psichologinę atmosferą ir pakelti vaikųugdymosi efektyvumą.
 • Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų vaikųproblemoms spręsti, bendradarbiaudamas su specialistų komanda, esant būtinybei - su kitomis institucijomis (Pedagogine psichologine tarnyba, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, psichikos sveikatos centrais,  Vaiko raidos centru ir kt.).
 • Nustatyta tvarka praneša Įstaigos administracijai apie pastebėtąar įtariamą smurtą vaiko atžvilgiu ir jo nepriežiūrą.
 • Pagal savo kompetenciją ir vaiko galimybes suteikia informaciją vaikams, kur kreiptis jų teisių pažeidimo, smurto, seksualinės prievartos atvejais.
 • Teikia informaciją apie globotinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių vaikų ugdymu, gavęs Įstaigos administracijos sutikimą.
 • Bendradarbiauja su specialiųjų mokyklų, ugdymo centrų, kuriuose mokosi globotiniai, mokytojais, auklėtojais, psichologais ir kitais specialistais.
 • Apibendrina tyrimų duomenis, užtikrina jų konfidencialumą ir saugo juos. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus, rengia metinius planus ir teikia veiklos ataskaitas. Perduoda dokumentaciją išeidamas iš darbo kitam psichologui.
 • Laikosi konfidencialumo reikalavimųir užtikrina vaikų ir jaunuolių asmens duomenų bei duomenų apie psichologinębūklę saugumą.
 • Savo pusę darbo laiko skiria tiesioginei veiklai su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko įvertinimų dokumentus, rengia rekomendacijas, programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinękvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą suderina su Įstaigos administracija.

« Atgal