Specialusis pedagogas

« Atgal

 • Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jųatitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą Įstaigoje.
 • Bendradarbiaudamas su šeimynų socialiniais darbuotojais, specialiųjųporeikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas, veiklos ataskaitą.
 • Lavina specialiųjų poreikių vaikų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Teikia metodinę pagalbą šeimynų socialiniams darbuotojams, sudarant individualias socializacijos programas specialiųjųporeikių vaikams, teikia metodinę paramą tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių vaikųugdymo klausimais.
 • Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas įspecialiųjų poreikių vaikų amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Dalyvauja Įstaigos Vaiko gerovės komisijos veikloje, kartu su kitais specialistais vertina vaikų  baziniųįgūdžių ir pasiekimų lygį.
 • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.
 • Sistemingai kelia savo kvalifikaciją, šviečia Įstaigos  bendruomenę aktualiais specialiųjųporeikių vaikų ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja Įstaigos bendruomenės ir visuomenės teigiamąpožiūrį į specialiųjų poreikių vaikus.
 • Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų sutrikimųlavinimui, rūpinasi kabineto metodinėmis priemonėmis bei atsako už jų tvarkingumą ir saugumą.
 • Laikosi konfidencialumo reikalavimų ir užtikrina vaikų ir jaunuoliųasmens duomenų bei duomenų apie sveikatos būklęsaugumą.

« Atgal