Ūkio skyriaus vedėjas

« Atgal

 • Organizuoja Įstaigos ūkio skyriaus darbą pagal direktoriaus jam nustatytąkompetenciją ir jam vadovauja. Veikia ūkio skyriaus vardu, atstovauja jam.
 • Kontroliuoja Įstaigos keltuvų, apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos, gaisrinės saugos ir kitų sistemų tvarkingumą, jų techninį stovį, organizuoja skubų gedimųšalinimą, užtikrina normalią darbuotojų veiklą.
 • Organizuoja vidaus patalpų ir aplinkos tvarkymo ūkio darbus, rengia einamojo remonto planus bei sąmatas.
 • Rengia veiklos planus, darbo tvarkas, ataskaitas, pranešimus, inventoriaus normas ir raštus, vidaus tvarkos dokumentus, kontroliuoja kaip jie vykdomi.
 • Organizuoja patalpų remontą, kontroliuoja jo eigą, aprūpina Įstaigąbaldais, ūkio inventoriumi, buitinės chemijos, valymo ir kitomis priemonėmis, užtikrina jų apsaugąir savalaikį remontą.
 • Veda materialinių vertybių apskaitą, vykdo trumpalaikio ir ilgalaikio turto nurašymą, dalyvauja materialinių vertybiųinventorizacijoje.  
 • Sudaro mėnesinę ūkio išlaidų avansinę apyskaitą, kurią iki mėnesio paskutinės dienos pristato buhalterijai.
 • Organizuoja Įstaigos viešuosius pirkimus.
 • Organizuoja vaikų ir jaunuoliųpavežėjimą Įstaigos tarnybiniais automobiliais įšvietimo, dienos užimtumo, sveikatos priežiūros įstaigas, išvykas bei ekskursijas. Pildo automobiliųkelionės lapus.
 • Organizuoti Įstaigoje vedamų mokymų, seminarų, renginių ir švenčių ūkinį aptarnavimą.
 • Sudaro pavaldžių darbuotojų darbo ir atostogų grafikus, kontroliuoja jo vykdymą.
 • Rengia ūkio skyriaus darbuotojų  pareigybių aprašymus. Vertina ūkio skyriaus darbuotojų darbą, teikia pasiūlymus dėl kintamosios dalies skyrimo.
 • Bendradarbiauja su elektros, vandens, šildymo, ryšių, komunaliniųatliekų išvežimo bei kitomis komunalines paslaugas teikiančiomis įmonėmis, teikia reikalaujamus duomenis ir prietaisų rodmenis, organizuoja savalaikį sutarčiųsudarymą ir pratęsimą.
 • Dalyvauja sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, rengia siūlymus dėl ūkio skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, veda skyriaus darbuotojųsusirinkimus.
 • Tikrina Įstaigos patalpųir naudojamų priemonių švaros ir priežiūros stovį, pildo šeimynų tvarkos tikrinimo žurnalą. Kontroliuoja skalbyklos darbąbei skalbiamos patalynės kiekį ir kokybę.
 • Vykdo valstybinės darbo inspekcijos, Vilniaus visuomenės sveikatos centro, Valstybinės priešgaisrinės saugos ir kitų valstybinių kontroliuojančių tarnybųpareigūnų nurodymus, siekia savalaikio jų vykdymo.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias papildomas funkcijas:

 • Vykdo darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai funkcijas.

« Atgal