Sandėlininkas

« Atgal

  • Priima, išduoda ir saugoja žaliavas, prekes ir materialines vertybes, tvarkingai jas sandėliuoja. Palaiko sandėlio patalpose pavyzdingą švarą ir tvarką.
  • Laiku ir teisingai užpildo materialinių vertybių priėmimo ir išdavimo dokumentus.
  • Organizuoja prekių ir materialinių vertybiųiškrovimo darbus, pildo priėmimo-perdavimo dokumentus.
  • Kontroliuoja gaunamųžaliavų, prekių kokybę, materialines vertybes priima sandėliavimui tik su lydimaisiais dokumentais.
  • Pastoviai dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose kaip pirkimųiniciatorius, pateikiant  pirkimų organizatoriui prekių asortimentą, kiekius.
  • Periodiškai, pagal sudarytas sutartis užsakinėja prekes ir priemones Įstaigos reikmėms.
  • Nuolat tikrina materialiniųvertybių, esančių sandėlyje, likučius. Likučiai turi atitikti duomenis, pateiktus buhalterijai.
  • Išduoda reikalingas priemones, atsargas ir inventorių darbuotojams ir atžymi išdavimo dokumente, kuriame darbuotojas pasirašo apie priemonių, atsargų, inventoriaus gavimą.
  • Rengia dokumentus inventorizacijai, patikrinimui, auditui. Dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose, revizijose, vieną kartą per ketvirtį arba dažniau pateikia nurašymo komisijai sunaudotų ir nebetinkamų naudoti prekiųnurašymo aktus.
  • Nepalieka be priežiūros sandėliavimo patalpų, nepatiki savo pareigų kitam asmeniui.

« Atgal