Sandėlininkas

« Atgal

 • Priima, išduoda ir saugoja maisto produktus, tvarkingai juos sandėliuoja. Palaiko sandėlio patalpose pavyzdingą švarą ir tvarką.
 • Veda maisto produktų apskaitą kompiuteriniu būdu, laiku ir teisingai užpildo buhalterinius dokumentus.
 • Organizuoja maisto produktų iškrovimo darbus, pildo priėmimo-perdavimo dokumentus.
 • Kontroliuoja gaunamų maisto produktų kokybę, galiojimo terminus, materialines vertybes priima sandėliavimui tik su lydimaisiais dokumentais. Nepriima sandėliavimui prekių netvarkingoje ar blogai įpakuotoje taroje. Prireikus naudojasi kontrolinėmis matavimo priemonėmis.
 • Išduoda maisto produktus virėjoms ir šeimynų darbuotojams pagal dietisto sudarytą ir Įstaigos direktoriaus patvirtintą valgiaraštį. Kiekvieną dieną pajamuoja ir nurašo išduotus pagal valgiaraštį maisto produktus kompiuterinėje programoje „Dietinis maitinimas“. Pateikia buhalteriui patikrinti maisto produktų ir kitųmaterialinių vertybių apskaitos duomenis einamojo mėnesio paskutinę dieną.
 • Pastoviai dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose kaip pirkimųiniciatorius, pateikiant  pirkimų organizatoriui prekiųasortimentą, kiekius.
 • Periodiškai, pagal sudarytas sutartis užsakinėja maisto produktus Įstaigos globotinių reikmėms.
 • Nuolat tikrina maisto produktų, esančių sandėlyje, likučius. Likučiai turi atitikti duomenis, pateiktus buhalterijai. Po kiekvieno atsiskaitomojo laikotarpio rengia  ataskaitas buhalterijai.
 • Rūpinasi tinkamu ir saugiu maisto produktų laikymu, užtikrina išduodamų virtuvei maisto produktų kiekį ir kokybę.
 • Rengia dokumentus inventorizacijai, patikrinimui, auditui. Dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose, revizijose, vieną kartą per ketvirtį arba dažniau pateikia nurašymo komisijai sunaudotų ir nebetinkamų naudoti prekiųnurašymo aktus.
 • Nepalieka be priežiūros sandėliavimo patalpų, nepatiki savo pareigų kitam asmeniui.
 • Maisto sandėlyje sandėlininkas privalo:
 • kasdien tikrinti šaldytuvųšaldymo temperatūrą;
 • plauti, valyti, dezinfekuoti sandėlį ir inventorių, užtikrinti sandėlyje tvarką;
 • neišduoti maisto produktų, pasibaigus jų galiojimo laikui;
 • kontroliuoti, kad gaunami maisto produktai atitiktų kiekių ir kokybės standartųreikalavimus.

« Atgal