Nuostatai

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2009 m. birželio 3 d.
sprendimu Nr.  1-1069

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS
VILNIAUS MIESTO VAIKŲ IR JAUNIMO PENSIONO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas (toliau – įstaiga) yra Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) socialinės globos namai, teikiantys Vilniaus miesto vaikams ir jaunuoliams su negalia socialinės globos paslaugas.

2. Įstaigos pavadinimas gali būti trumpinamas, t.y. Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas.

3. Įstaiga įsteigta Vilniaus miesto tarybos 1993 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 182 „Dėl Vilniaus miesto vaikų pensionato įsteigimo“.

4. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke.

5. Įstaigos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos teisės aktais, įstaigos savininko teises įgyvendinančios įstaigos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Socialinių reikalų departamento (toliau – departamentas) direktoriaus, departamento Socialinės paramos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo įsakymais ir šiais nuostatais.

6. Įstaigos kodas – 191738761, adresas – Lakštingalų g. 7, LT-10103 Vilnius.

 

II. ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA,
JOS TEISĖS IR PAREIGOS

7. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba (toliau – Taryba).

8. Įstaiga priskiriama departamento  reguliavimo sričiai.

9. Įstaigos savininko teises įgyvendinanti institucija turi šias teises ir pareigas:

9.1. tvirtinti, keisti ir papildyti įstaigos nuostatus;

9.2. skirti biudžeto lėšų įstaigai išlaikyti;

9.3. kontroliuoti įstaigos lėšų apskaitą ir jų panaudojimą.

 

III. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

10. Įstaigos tikslas – teikti dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas vaikams ir jaunuoliams nuo 3 iki 29 metų amžiaus su proto ir kompleksine negalia, į socializacijos procesą įtraukiant vaikų ir jaunuolių tėvus bei socialinius partnerius.

11. Įstaigos funkcijos:

11.1. teikti informavimo, konsultavimo socialines paslaugas Vilniaus miesto bendruomenės nariams;

11.2. teikti bendrąsias socialines paslaugas;

11.3. teikti dienos socialinės globos paslaugas;

11.4. teikti ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas;

11.5. teikti asmens sveikatos priežiūros ir organizavimo paslaugas;

11.6. teikti specialiojo ugdymo ir ugdymo organizavimo paslaugas;

11.7. bendradarbiauti su valstybinėmis, savivaldybių ir nevalstybinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikiančiomis socialines paslaugas;

11.8. vykdyti Savivaldybės pavedimus socialinių paslaugų srityje.

12. Socialinių paslaugų poreikis nustatomas, socialinės paslaugos skiriamos, teikiamos ir mokėjimo už jas tvarka nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktais.

 

IV. ĮSTAIGOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

13. Įstaigos struktūra yra ši:

13.1. septynios vaikų ir jaunimo grupės, kuriose teikiamos socialinės paslaugos vaikams ir jaunuoliams su negalia;

13.2. viena slaugos grupė, kurioje teikiamos asmens sveikatos priežiūros (slaugos) ir socialinės paslaugos vaikams ir jaunuoliams su sunkia negalia;

13.3. viena dienos socialinės globos ir slaugos grupė, kurioje teikiamos socialinės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugos vaikams ir jaunuoliams su sunkia negalia iš šeimų;

13.4. administracija, kuri organizuoja ir vadovauja įstaigos darbui, užtikrina įstaigos funkcijų vykdymą, atlieka įstaigos buhalterinę apskaitą, garantuoja ataskaitinių duomenų teisingumą, ataskaitų pateikimą laiku ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo ir materialiniai ištekliai;

13.5. Ūkio skyrius, kuris organizuoja įstaigos aprūpinimą prekėmis ir paslaugomis, vykdo įstaigos turto priežiūrą ir apsaugą.

14. Įstaigai vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu į pareigas skiria, atleidžia iš jų, skiria drausmines nuobaudas savininko teises įgyvendinanti institucija.

15. Įstaigos direktorius planuoja, organizuoja įstaigos veiklą, atstovauja globotinių teisėms ir teisėtiems interesams, kontroliuoja įstaigos darbuotojų atliekamų užduočių vykdymą, atsako už tinkamą finansinės, ūkinės ir socialinio darbo veiklos organizavimą.

16. Įstaigos direktorius derina su departamentu ir Socialinės paramos skyriumi (toliau – skyrius)einamųjų metų biudžeto programų sąmatas, pareigybių ir etatų skaičių, nustatyta tvarka teikia tvirtinti darbo planus, veiklos ir finansines ataskaitas.

17. Įstaigos direktorių atostogų leidžia Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

18. Įstaigos direktoriui darbo užmokestį nustato ir skatina Savivaldybės administracijos direktorius. Įstaigos direktoriaus išvykimas į komandiruotę įforminamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

19. Įstaigos direktorių ligos, atostogų, komandiruotės metu pavaduoja įstaigos direktoriaus pavaduotojas. Nesant įstaigos direktoriaus bei pavaduotojo, direktoriaus funkcijas vykdo departamento direktoriaus paskirtas darbuotojas.

20. Įstaigos direktorius darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir pareigybės aprašymu.

21. Įstaigos darbuotojų pareigos ir atsakomybė numatyta jų pareigybių aprašymuose.

22. Priėmus sprendimą dėl įstaigos direktoriaus atleidimo iš pareigų, buvęs direktorius sprendime nurodytu laiku turi perduoti reikalus naujam direktoriui ar kitam įgaliotam asmeniui.

23. Perduodant reikalus, surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Akte turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę įstaigos būklę, struktūrą, etatus, personalo sudėtį, išlaidų sąmatos vykdymą, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės būklę, turto apyrašus, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, tiesiogiai susijusių su įstaigos kompetencija, Tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei departamento direktoriaus įsakymų vykdymą.

24. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos priimantis asmuo, reikalų perdavimo ir priėmimo komisijos pirmininkas bei nariai. Jei reikalus perduodantis arba juos priimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais (punktais), jis tai nurodo raštu, pasirašydamas akte.

25. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais. Vienas atiduodamas departamento direktoriui, kitas – priimančiam asmeniui. Buvęs įstaigos direktorius turi teisę gauti akto kopiją.

 

V. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

26. Įstaiga turi šias teises:

26.1. naudoti įsigytą bei patikėjimo teise perduotą turtą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

26.2. būti vaikų ir jaunuolių globėju (rūpintoju) ir turto administratoriumi;

26.3. pirkti ar kitaip įsigyti įstaigos veiklai reikalingą turtą, juo disponuoti, sudaryti  sandorius;

26.4. gauti paramą ir teikti labdarą;

26.5. organizuoti darbus pagal viešųjų darbų programą;

26.6. organizuoti savanorių veiklą;

26.7. organizuoti studentų praktikos atlikimą įstaigoje;

26.8. vykdyti ir dalyvauti programose ir projektuose socialinių paslaugų srityje;

26.9. organizuoti įstaigos darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą;

26.10. teikti Savivaldybei pasiūlymus dėl socialinės globos paslaugų Vilniaus miesto gyventojams teikimo;

26.11. skleisti socialinio darbo gerąją patirtį, pagal savo kompetenciją organizuoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą;

26.12. teisės aktų nustatyta tvarka gauti reikalingą veiklai vykdyti informaciją ir dokumentus;

26.13. bendradarbiauti su vaikų ir jaunuolių globėjais bei tėvais, su valstybinėmis, savivaldybių ir nevalstybinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikiančiomis socialines, ugdymo bei sveikatos priežiūros paslaugas.

27. Įstaigos pareigos yra šios:

27.1. vykdyti globėjo (rūpintojo) funkcijas;

27.2. racionaliai naudoti biudžeto asignavimus pagal patvirtintą išlaidų sąmatą šiuose nuostatuose numatytai veiklai vykdyti;

27.3. garantuoti materialinio turto saugumą ir tinkamą priežiūrą;

27.4. garantuoti saugias darbo sąlygas įstaigos darbuotojams;

27.5. garantuoti teikiamų socialinių, ugdymo bei asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;

27.6. nustatyta tvarka teikti veiklos planus ir ataskaitas bei garantuoti jų teisingumą.

 

VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI, JŲ NAUDOJIMAS

28. Įstaigos lėšų šaltiniai yra šie:

28.1. iš Savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos;

28.2. pajamos, gautos už teikiamas paslaugas;

28.3. paramos lėšos;

 28.4. projektams ir programoms įgyvendinti skirtos lėšos.

29. Įstaigos lėšos gaunamos ir naudojamos pagal asignavimų valdytojo patvirtintas išlaidų sąmatas ir laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos.

 

VII. DARBO SANTYKIAI IR APMOKĖJIMAS

30. Įstaigos darbuotojų darbo santykiai grindžiami Lietuvos Respublikos darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais.

31. Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio dydį reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

VIII. ĮSTAIGOS VEIKLOS KONTROLĖ

32. Valstybės ir Savivaldybės kontrolės institucijos bei departamentas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti įstaigos ūkinę, finansinę ir kitą veiklą.

 

IX. STEIGIMO DOKUMENTŲ KEITIMAS

33. Teisę siūlyti įstaigos savininko teises įgyvendinančiai institucijai keisti ar pildyti įstaigos nuostatus turi įstaigos direktorius ir  departamentas.

 

X. REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

34. Įstaiga reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama įstaigos savininko teises įgyvendinančios institucijos sprendimu.

35. Likviduojant įstaigą, jos turtas ir lėšos perduodamos Savivaldybės administracijai, o reorganizuojant – įstaigos teisių perėmėjams.

36. Perduodant turtą ir kitas lėšas, dviem egzemplioriais surašomas turto perdavimo ir priėmimo aktas. Akte detaliai aprašomas turtas, nurodant materialiojo turto pradinę ir likutinę vertes bei susidėvėjimą. Aktą pasirašo turtą perduodantis ir jį priimantis asmuo, perdavimo ir priėmimo komisijos pirmininkas bei nariai. Vienas akto egzempliorius perduodamas Savivaldybės administracijos direktoriui, kitas – priimančiam asmeniui.

 

Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono direktorė
Jūratė Čečetienė